Fundal Consult - laboratorium for materialeforskning

Hvad laboratoriet kan tilbyde:

Laboratorietimer kr. 400,-
Konsulenttimer kr. 650,-
Alm. asbestbestemmelser kr. 300 Dkr. ved  foraskning 350 Dkr, ved tørring og sigtning (jordprøver)  400 Dkr.- pr. stk. (01.01.14).

Analysemetoder og teknik:

Mikroskopi af immersions præparater, tyndslib og polerslib
Abrasions Slidmålinger ved Mikroslid Metoden (MWT),
Enkelte kemiske analyser.

Arbejdsområder:

Bestemmelse af mineraler og mineralsammensætning.
Højtemperatur silikatteknik
Måling af abrasivt slid (se materialeliste)
Måling af sandblæsningsegenskaber Forsøgstilrettelæggelse/prøvetagning
Komposteringsteknik og -tilrettelæggelse
Undersøgelsesrapportering

Abrasivt slid – rådgivning og prøvning
Mikroslidmålingen MWT (Micro Wear TEST) blev grundlæggende udviklet fra 1972 til 1980 hos F.L.Smidth & Co, hovedsageligt ud fra mine ideer. Videre fra 1989 til 1990 blev metoden forsøgt kommercialiseret hos Struers A/S med et let modificeret udgave af dette firmas Abrapol 2.
In 1992 udviklede jeg en grundlæggende teori for abrasiv laboratorie slidmåling og et prøvningsudstyr (Labormat) blev konstrueret i overensstemmelse hermed. Maskindetaljerne er omhyggeligt beskrevet i brochuren: LABORMAT, Basic Concepts and Machine Design, men også I publikationer (se reference liste).
Konstruktionen grunder sig på en omhyggelig analyse af den klassiske relative bevægelse mellem to skiver, der presses mod hinanden. Analysen er omsat til en maskindesign, hvor den relative rpm mellem skiverne er låst men den absolutte hastighed kan varieres lineært under defineret hydraulisk tryk.
Ved hjælp af mikroslid målingen er det muligt at sammenligne slidegenskaberne af meget forskellige materialer som fx stål, keramik, gummi, rubber, maling, CVD coatings, plasma spray coatings, påsvejsninger, natur sten, kompositter o.m.a..
Udstyret har været taget i omfattende brug de sidste 15 år. (se liste over prøvede sliddele og abrasiver, således mere end 300 sliddele og 40 abrasiver. Det er godtgjort, at MWT kan benyttes til at forudse fuld skala slidforhold.
Abrasiv slidprøvning kan rekvireres hos Fundal Consult for næsten enhver type materiale og abrasiver, og på kundens anmodning modsvarende fuld skala betingelserne, indbefattet erosivt slid (sandblæsning).
MWT er en hurtig metode med så beskedent et forbrug af abrasiver
på ca. 100 g og 3x1 kubikcentimeter sliddele. En prøvning kan gennemføres indenfor 5 timer og således bruges til kontrol af abrasive egenskaber under fx flammepåsprøjtning af større emner.

  LABORMAT kort beskrevet:
- Prøvehastighed fra 1.0 til 7.5 m/sec.
- Hydraulisk kontrolleret prøvningstryk fra 20 to 1400 kPa. Dette område modsvarer et abrasiv punkttryk fra 10-1000 MPa med den valgte abrasiv standard finhed.
- De to principielle trykvektorer (hastighed og tryk) kan omsættes til sandblæsningsvinkel og dysehastighed.
- Prøveholderen monteres med 3 standardprøver med valgt indstøbningsdiameter 20, 27 og 40 mm.
- En særlig konstrueret slamring tillader slidprøvning for alle typer abrasiver ved de ovennævnte værdier for relativ hastighed og tryk.
- Slidprøvningen foregår i 20s perioder og ethvert slidindex (enhed: μm/20m) beregnes normalt som gennemsnittet af 3 prøver i 3 perioder og krav om en standardafvigelse < 10%.

Standard abrasiver omfatter en serie af mineraler med hårdhed 300, 600, (1050), 1200, 1800 and 2400 (Vickers hårdhedstal) og med standard finhed (alle partikler < 0,2 mm og en sigterest på 0,09 mm = 35± 5. Specielle abrasiver vil ligeledes normalt blive formalet til standardfinhed.