Fundal Consult - laboratorium for materialeforskning

Curriculum Vitae

1968 Mag.Scient. ved Københavns Universitet i geologi med geofysik som speciale.

  • 1961, Grønland, feltgeologi (Kryolitselskabet Øresund a/s)
  • 1962, Geofysik ved Universitetet i Bergen.
  • 1963, Grønland , feltgeologi (Kryolitselskabet Øresund a/s) -
  • 1965, Nordnorge, feltgeologi (Fa. Sydvaranger)
  • 1966, Finnmark, Feltgeologi/geofysik, Norges Geologiske Undersøkelse, Trondheim
  • 1967, Finnmark, -                    -                        -                        
Ansættelsesforhold:
·         DMI Geofysisk Observatorium i Godhavn på Grønland 68-70
Funktionsområdet var pasning af observatoriets geofysiske udstyr (magnetiske og seismiske målinger, vejrstation og nordlysfotografering). Endvidere en bestilt opgave gående ud på at opmåle Godhavns lokale geomagnetiske forhold med henblik på flytning af observatoriet.
Endvidere gennemførtes en undersøgelse af naturligt forekommende jern i basalter på Diskoøen. Til dette formål etableredes et præparationsteknisk laboratorium og udførtes et omfattende petrografisk arbejde på de indsamlede bjergarter.
 
·         F.L.Smidth & Co A/S, Kemisk Forskningsafdeling 1971-86
Funktionsområdet i denne ansættelse var kemisk-mineralogisk forskning med hovedvægten på mikroskopimetoder, såvel optisk som elektronmikroskopi, samt oprettelse og ledelse af afdelingens præparationstekniske laboratorium og kvantitiative mikroskopimetoder.
Foruden almindelig assistance ved karakterisering af råmaterialer til cementproduktion arbejdedes med ildfaste materialer bl.a. til roterovne og cyklonforvarmere. Udvikling af metode til laboratoriekarakterisering af ler med henblik på egnethed til fremstilling af LECA, samt opfandt og udviklede et produkt, OCASIT, et sintret produkt fremstillet af flyveaske/kulskifer og kalk. Af andre store projekter kan nævnes højtemperaturkorrosion og grundlaget for mikroslidmålingen (MWT), der senere videreudvikledes hos Struers A/S og i Fundal Consult. Flere feltgeologiske kortlægninger af råmaterialer til cementproduktion bl.a. i Iran og Libyen.
 
·         Struers A/S, Metallografisk afdeling 1986-90.
Ansættelse som udviklingsingeniør og specialist indenfor geologisk og betonteknisk præparation samt kvantitativ mikroskopi. Produktmodning af mikroslidmålingen (MWT) , herunder et projektsamarbejde med Sandviken Rock Tools og SINTEF i Trondheim med støtte fra Nordisk Industrifond. Projektet sluttede ved udgangen af 1990. I denne sammenhæng udførtes betalt slidprøvningsarbejde for dansk industri. Deltog og udviklede hjælpeudstyr til Struers bl.a. til mikroskoper og hårdhedsmålere.
 
·         Fundal Consult, egen virksomhed 1990- Laboratorium for materialeforskning.
Omfattende konsulentarbejde for dansk industri i Skandinavien i eget laboratorium med udvikling af udstyr til bestemmelse af abrasive slidegenskaber for mineraler og sliddele (kaldet Mikroslidmålingen, MWT = Micro Wear Test). Asbestundersøgelser fra 1997 (RGS90).

Andre større opgaver:
·         udvikling og prøveproduktion af en flourescerende glas til vejbelægning (Kroghs A/S);
udvikling af en proces til fremstilling af støbemagnetit beregnet til korrosionsbeskyttelse af
nedgravede anlæg; (Bergsøe Anticorrosion/Borup Jenstøberi)
·         undersøgelser af plasmabelagte trykvalser (HL-Grafia) med henblik på optimering af
slidegenskaberne
·         projektleder i udvikling og prøveproduktion af en kemisk specifik sandblæsningsglas
fremstillet ved samtidig smeltning af aske fra slam fra kommunale rensningsanlæg og andre
affaldsprodukter (CARBOGRIT, RGS90);
·         projektleder ved udvikling af industrielle komposteringsmetoder (RGS90);
·         udvikling af metode (metasomatose) til rensning af spildevand for opløst fosfat.
·         Har medvirket som Syn og Skønsmand i 5 tvister om materialer og specifikationer ved forskellige retsinstanser (Ballerup Ret, Ringsted Ret, Sø og Handelsretten, Roskilde Ret, Højesteret).
Modtog Rendanprisen 2001 for fremme af bæredygtig affaldshåndtering og genanvendelse i Danmark.